Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden, vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ouders en leerkrachten vormen samen de MR. De raad bespreekt de belangen van zowel ouders, personeel als leerlingen. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer verschillende besluiten heeft het schoolbestuur advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Denk hier bijvoorbeeld aan het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids, de ouderbijdrage, wijziging van schooltijden enz.

De ouders worden vertegenwoordigd door: Dirfien Leggedoor en Heerko Kloosterhuis; de leerkrachten door Gea Lubbers en Margriet Fennema.

 

Activiteitencommissie (AC)

De  activiteitencommissie assisteert het team bij het organiseren en uitvoeren van bijzondere activiteiten zoals:

  • het Sinterklaasfeest

  • de Kerstviering

  • het Paasfeest

  • het nationaal schoolontbijt

  • sport- en speldagen

  • projecten

Namens het team zitten Wietske Klok en Henny Anholts in de AC.

 

Schoolcommissie (SC)

Aan elke school van Scholengroep Perspectief is een schoolcommissie verbonden. De schoolcommissie bestaat uit leden van de   schoolkring. Nieuwe leden worden uit leden van de schoolkring gekozen. De schoolcommissie vormt het klankbord van de school. De commissie denkt mee over schoolse zaken.

De schoolcommissie  legt verantwoording af aan het College van Bestuur en aan de leden van de schoolkring.

 

Tussenschoolse opvang (TSO)

Wanneer beide ouders werken, kunnen de kinderen tussen de middag gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Op ‘De Lindenborgh’ wordt het overblijven georganiseerd door een aantal ouders. Zij dragen er zorg voor dat de kinderen tussen de middag gezellig met elkaar aan tafel eten en drinken. Daarna kunnen de kinderen ontspannen op het schoolplein of bij slecht weer in het overblijflokaal. Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van  het overblijven.  Informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids. Aanspreekpunt vanuit de ouders is Marissa Sweers en vanuit het team juf Gea Jansen. 

 

Verkeersbrigadiers

Verkeersbrigadiers zorgen direct voor veiligheid op straat!

  • Zij helpen iedere dag kinderen veilig over te steken als zij van of naar school gaan.
  • Zij hebben een belangrijke functie in het verkeer.
  • Bestuurders dienen de aanwijzingen van verkeersbrigadiers op te volgen.
  • Verkeersbrigadiers doen hun werk vrijwillig. Ze zijn opgeleid door de politie en wettelijk bevoegd om een stopteken te geven.

Op onze school wordt er gebrigadierd door ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 8.Elk jaar hebben we nieuwe brigadiers nodig. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Monica Veldman, contactpersoon van de brigadiers.

 

Oud papier actie (OPA)

CBS De Lindenborgh heeft een lange traditie als het gaat om het ophalen van oud papier. Sinds jaar en dag wordt dat georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Het streven is dat zoveel mogelijk ouders betrokken worden bij deze actie. Het oud papier wordt iedere eerste vrijdag  van de maand op gehaald tussen 18.00 en 21.00 uur. De gelden zijn bestemd voor de school en komen ten goede aan de leerlingen. 

Jan Boels heeft namens het team zitting in de OPA commissie.

 

Verder informatie over de commissies vindt u in de schoolgids.

Recent nieuws

Bont kwartiertje groep 4

Groep 4 heeft veel plezier. Ze gaven een voorstelling over een les Engels en over… Lees verder


Toosten op 2018

Maandagmorgen 8 januari hebben alle leerlingen en leerkrachten elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar toegewenst.… Lees verder


Agenda

22
feb

Studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn vrij.

Lees verder


23
feb

Sport- en speldag Veenhorst

Lees verder


» Meer agenda items

’n goede school maak je met elkaar